Tasarımı Kaydet  Kapat
TÜZÜK

TÜZÜK

1905 KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ YENİ TÜZÜĞÜ
 
1905 KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
MADDE 1- DERNEĞİN ADI, KURULUŞ YILI MERKEZİ
  1. Derneğin adı “1905   KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ’DİR“. Bu isim, Tüzüğün  muhtelif  maddelerinde kısaca  “DERNEK” kelimesi ile ifade edilmiştir. Keza, tüzükte geçen  “Galatasaray“ sözcüğü, Galatasaray Spor Kulübü başta olmak üzere isinde “Galatasaray“ sözcüğü geçen eğitim-kültür ve sanat kurumları bütününü; “Galatasaraylı“ sözcüğü ise, “Galatasaray’a” hizmet etmeyi kendisine şiar edinen kişileri ifade eder.
  2. Derneğin kuruluş yılı 2013’tür.
  3. Dernek merkezi; Nispetiye Caddesi Çamlık Yolu Sokak No:2/13 Etiler-Beşiktaş/İstanbul/dadır. Derneğin şubesi yoktur.
MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMNLERİ İLE FAALİYET ALANI
Derneğin Amacı
Galatasaray’ın genel usul ve esaslara uygun olarak; üyelerinin ve Galatasaraylıların sosyal ve kültürel yaşamların da   birlikteliği sağlamak ve bu birlikteliği gerçekleştirmek için etkinlikler düzenlemek; Galatasaray yararına kültür-sanat-eğitim ve spor projeleri üretmek ve bir kültür yuvası olan Galatasaray camiası içinde sanatın ve sporun gelişmesine katkıda bulunmak; Galatasaraylıların toplumsal sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak ve bu amaçlarla etkinlikler düzenlemektir.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
3--Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları tefriş  etmek  ,
7-Üyelerin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri  için lokal açmak, sosyal kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,  balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak , kiralamak ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek
10-Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılma, gerekli izinler alınarak derneklerin kurulabileceği tesisleri kurmak
11-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye almak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi  halinde , 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilere dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konulara ortak projeler yürütmek ,
13-Dernek üyelerinin yiyecek ,  giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
14-gerekli görülen yerlerde şube ve temsilciler açmak
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ,  sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
16-amacın gerekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak ,
DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek, kültür,sanat,spor ve sosyal alanda, başta İstanbul da olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet faaliyet gösterir
MADDE 3- KURUCU ÜYELER
KURUCU ÜYELERİN AD VE SOYADLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR:
1-Celalettin Acar
2-Celal Emon
3-Ahmet  Mesur  Gümüştaş
4-Alattin Ali Oğuz
 5-Ekrem Reşat Tüzün
6-Edip Öner
7-Ümit Alaca
8-Mustafa Şahan
9-Sabri Öğütçü
10-Mustafa Akgül
11-Emine Mahinur Dengiz
12-Ahmet Sinan Kalpakçıoğlu
13-Fatih Volkan
14-Kamuran Sancar
15-Aytuğ Sakallıoğlu
16-Kemal Yaz
17-Yusuf Mutlu Yıldız
18-Sabri Hakan Ölçer
19- Sekan Hüseyin Şefik
20-Mustafa Nail Yağcı
21-Reha Kurtuluş
22-Tuncay Paşalı
23-Tamer Koldaş
24-Kadim Biros
25- Nizameddin Yücegönül
26—Demirtaş Maden
27-Ali Tuğrul Abacıoğlu
28-Fuat Hacıoğlu
29-Atilla Kayalıoğlu
30-İsmail Ferda İşeri
31-Cavit Can Kılbey
32-Tan Yıldız
33-Emin Atilla Selçuk
34-Hasan Oktay
35-Hasan Can
36-Turan Kalfa
37-Vefik Koral
38-Murat Tuksal
39-Tuğrul Kihtir
40-Ateş Konca
41-Mustafa Özcan
42-Atilla Cömert
43- Özcan Karahan
44-F.Başak Melek
MADDE 4- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
4.1.Derneğe üye olmak üzere başvuran iki kişi,Galatasaray Spor Kulübü taraftarı olması, medeni haklarına kullanma ehliyetine sahip ve mevzuatın uygun gördüğü diğer koşulları taşır nitelikte olması koşulu ile derneğe üye olabilir. Ayrıca  Galatasaraylı olma ile telafisi mümkün olmayan başka bir spor kulübünün ya da derneğin (sosyal faaliyeti dışında) üyesi  bulunanlar derneğe üye olamaz
4.2.Bu niteliklere sahip olan kişinin derneğe üye olabilmesi içini iki asli üyenin takdimi şarttır. Üye olmak isteyen kişi, dernekten alacağı yazılı üyelik başvuru formunu doldurur ve imza ederek derneğe verir. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, mezkür üyeliği devam ettiği müddetçe, başkaca hiçbir işleme ve araştırtmaya gerek olmaksızın, üyelik başvuru formunu doldurmakla üyelik yapabilirler
4.3.Dernek bir kısım kişilere onursal üye olma hakkını tanıyabilir. Onursal üye yönetim kurulunun uygun göreceği, Galatasaray camiasına ve derneğimize maddi manevi katkısı ola şahıslar veya olacağı düşünülen şahıslar arasından seçilir .
4.4.Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ve isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru yapana yazılı olarak bildirmek zorundadır.
4.5.Dernek üyelerinin eş ve çocukları da yıllık aidat ve giriş ücretinin %50 sini ödemek koşulu ile derneğe üye olabilirler. Dernek üyelerinin çocukları 35 yaşını doldurdukları taktirde ve 35 yaşına gelmeseler dahi evlenmeleri halinde, eşler ise evliliğin herhangi bire sebepten dolayı sona ermesi halinde imtiyazlı dernek üyesi sıfatını kaybederler ve üyelikleri üyelik statüsünde devam eder
4.6.derneğe üye olarak kabulüne karar verilen, istekli kararın kendisine yazı ile bildirilmesini izleyen on beş gün içinde giriş ücreti ile yıllık aidatı ödemek zorundadır.yılın hangi döneminde üye olunduğunun üye olunan yıla ilişkin ödenmesi gereken yıllık aidatın miktarının tespit edilmesinin önemi yoktur.
4.7. Dernek üyeleri derneğin imkanlarından tüzük hükümleri dahilinde eşit olarak yararlanır. Dernek üyeleri yasaların emredici kurallarına tüzük hükümlerine genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymak zorundadır
4.8-kanunlardan ve adli-idari kararlardan doğan istisnalar saklı kalmak kaydıyla yabancı uyrukların üye olabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti’nde ikametgah hakkına sahip olması gerekir
4.9. Dernek üyelerinin üyelikten çıkması yazılı kayıt ile olur.
4.10.Yasaların emredici hükümlerine tüzük hükümlerine genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı harekette bulunmak üyelikten çıkarılma nedenidir
Şu hallerde özellikle çıkarılma kararı verilir:
-Genel kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını ve işleyişin, engellemek ;
-Seçimlerin düzenli ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici nitelikte davranışlar sergilemek
-Dernek yöneticileri ile üyelerine  karşı hareket vs. eylemlerde bulunmak derneğin mal ve şahıs varlığına kasten zarar verici tarzda davranmak
-Yasal hükümlere ve tüzüğe göre zorunlu olan üyelik koşullarını kaybetmek
-Aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemek
4.11.Dernek üyesi iken medeni haklara kullanma ehliyetini ve derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile yasaların emredici hükümlerine, dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareketlerinden dolayı yönetim kurulunca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
4.12.Yasaların emredici hükümlerine ve dernek tüzüğüne aykırı hareketleri ve sair nedenlerden dolayı üyelikten çıkarılanların, çıkarılma kararının kendilerine tebliğinden itibaren  30 gün içersinde itiraz hakkı vardır. Bu sebeple çıkarılma kararı verilen ve itiraz hakkı süresi içinde kullanan kişiler hakkında nihai karar, Genel kurul toplantısına kadar geçen süreçte üyelik askıya aşlınmış kabul edilir. Üyeliği askıya alınan kişi, dernek üyesi olmak hasebiyle sahip olduğu hiçbir hakkını, yönetim kurulunun aksi yöndeki kararı saklı kalmak kaydı ile kullanılmaz.
4.13. Üye, ikametgah adresini değiştirdiği taktirde yeni adresini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
4.14.Derneğe üye olanlar , üye oldukları tarihten itibaren genel kurulda oy verme ve derneğin organlarına üye olabilme hakkını elde ederler
MADDE5- DERNEĞİN ORGANLARI
-Genel Kurul
-Yönetim Kurulu
-Denetleme Kurulu
-Sicil Kurulu
-Disiplin Kurulu
MADDE6- GENEL KURUL
 
 6.1. Genel Kurul Derneğinin en yetkili organıdır
6.2.Genel Kurul yasaların emredici hükümlerine ve dernek tüzüğüne gör genel kurula katılma hakkı bulunan ve yıllık ve varsa geçmiş yıllara ait ödenmemiş aidatların tamamını ödeyen üyelerden oluşur
6.3.Genel Kurul olağan genel kurul ve olağanüstü genel kurul olmak üzere iki türlü toplanır
6.4.Olağan genel kurul 2 yılda bir, nisan ayının son haftasında yönetim kurulunun belirlediği gün, yer ve saatte toplanır.
MADDE 7 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
7.1.Olağan toplantı dışında Genel Kurul yönetim kurulu ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde yasa gereği veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul bu halde de toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
7.2.Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir .
MADDE 8- ÇAĞRI USULÜ
8.1.Yönetim Kurulu, yasaların emredici hükümlerine ve dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelere en az beş on gün önceden toplantının, günü,saati,yeri,gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek üzere yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır bu çağrıda çoğunluk sağlanmamsı sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantı hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi gün den az altmış günden fazla olamaz
8.2.Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durup geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır
8.3.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz .
MADDE 9- TOPLANTI USULÜ
9.1.Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
Toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz
9.2.Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakta tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bit tutanak düzenlenir.
9.3.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve en az bir kişi olmak üzere yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
9.4.Denek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur
9.5.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
9.6.Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür . ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunluluktur.
9.7.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oy unu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
9.8.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.
MADDE 10 GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA VE USUL ŞEKİLLERİ
10.1.Tüzükte aksi öngörülmedikçe ve genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır
10.2. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
10.3.Yasalardan doğan istisnalar saklı kalma kaydı ile genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
MADDE 11 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1.Dernek organlarının seçilmesi
2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3.Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
4.Yönelim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması vs. surette istifade edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi ,
6.Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,
7.Derneğin feshi
8.Yönetim kurulunca getirilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak
9.Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına  karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
10.Tüzük ile kendisinin kendisinin görevlendirildiği diğer tüm hususlarda gerekli iş işlemlerinin yapılması
MADDE 12 – YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, GÖREV YETKİLERİ
12.1. Yönetim Kurulu 1 Başkan 14 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çağırılması zorunludur.
12.2 Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki hususları yerine getirir:
a.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b.derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak
d.Genel kurulun yetkilendirilmesi ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşaat etmek, devlet tahvili , hazine  bonosu veya herhangi tahvil veya hisse senedi almak
e. Dernek lokali inşa etmek
f.balo, piyango ali toplantısı yurtiçi ve yurt dışı konferans , panel, sempozyum gibi toplantılar ile her  türlü sosyal faaliyetleri yürütmek
g. Kira sözleşmesi yapmak , dernek lehine ipotek ve aynı haklar tesis etmek,
h.Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit karar almak ve uygulamak.
 i. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin yılıklı bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporları düzenlemek,
j. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
k.Derneğe üye alınmasına ve üyelikten çıkarmaya karar vermek,
l. Tüzükte kendisine yüklenen diğer iş ve işlemleri yapmak
12.3.Derneğin kuruluşu ile birlikte oluşan ilk yönetim kurulu ve daha sonra seçim ile iş başına gelecek yönetim kurulları 2 yıl içinde görev alacaktır.
12.4. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, başkan vekili, başkan yardımcıları, genel sekreter ve muhasip üyesi seçilenler arasından oluşturulur. Madde 12.12 ve 12.13 ‘ te görev konuları belirtilmiş olan iki adet Başkan Yardımcısının haricinde yönetim kurulu gerekli gördüğü taktirde başka Başkan Yardımcılıkları da ihdas edebilir.
12.5.Yönetim Kuruluna seçilenler, genel kurul toplantısına müteakiben en geç üç gün içerisinde toplanarak aralarında görev bölümü yaparlar. Neticeyi karar defterine geçirirler. Seçilenlerin aldıkları oyları gösteren bir listeyi, Dernek genel merkezinin uygun bir yerine asarlar. Yönetim Kurulunda herhangi bir sebep ile boşalacak yerlere, almış oldukları oy adedi sırasına göre fazla olan yedek üye davet edilir.
12.6.Olağan genel kurul sonucunda seçilecek yönetim kurulu 2 yıl süre ile görevlidir. Bu üyeler yeniden seçilmek hakkına sahiptirler.
12.7. Yönetim Kurulu Başkanlığı iki dönem ile sınırlıdır. İki dönem başkanlık yapanlar Derneğe bir daha Dernek Yönetim Kurulu Başkanı olamazlar.
12.8.Yönetim Kurulu Başkanı ‘nın görev süresi en fazla iki yıldır. Yönetim kurulu başkanı göreve geldikten sonra görev süresi boyunca olağan ve olağanüstü seçimlerde yeniden başkan olarak seçilmesi durumunda dahi, en fazla görev alacağı süre olan iki yıl dan, önceki görevde kalmış olduğu süre veya süreler mahsup edilerek yeni görev süresi tayin edilir.Yapılan olağan ve olağanüstü seçimlerde yeni bir başkan seçilmesi halinde, yeni başkanın görev süresi de 2 yıldır.
12.9.Yönetim Kurulu kararlarını ekseriyetle verir. Yönetim Kurulu dernek işlerini tedvir için bütçe imkanları dahilinde eleman istihdam edebilir. Yönetim Kurulu muayyen işlere idari ve sonuçlandırmak üzere Dernek üyeleri arasında komiteler oluşturabilir.                 Bu komiteni kararları istişari mahiyette olup, uygulanmasında doğacak mesuliyet ve aksaklıklar yönetim kuruluna aittir.
12.10.Başkan, derneği temsil eder.Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar, derneği temsil eder, bilumum yazışmaları dernek adına imza eder. Başkan, derneğin kurumlarının yasalara ve tüzüğe uygun işlemesinden sorumlu olup bu hususlarda gerekli gördüğü tedbirleri alır.Başkan, sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerinin bir kısmını başkan vekiline devredebilir.
12.11.Başkan vekili, başkanın bulunmadığı veya Başkandan yetki aldığı zamanlarda başkana ait görevleri yapar
12.12. Hukuk ve idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı, başkanın ve başkan vekilinin bulunmadığı veya bunlar tarafından yetkilendirildiği zamanlarda , başkana ve başkan vekiline ait görevleri yapar.
Yönetim Kurulunca oluşturulan tüm komitelere başkanlık yapar ve çalışmalarını koordine eder;Başkanı ve mümkün değil ise başkan vekilini bilgilendirip rızasını almak koşulu ile derneğin idari yönden işlemesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu üyenin, eğer yönetim kurulu üyeleri arasında var ise hukukçu  üyelerden seçilmesi asıldır.
12.13. Basın ve halk ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, derneğin basın ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerini düzenler; bu hususta gerekli gördüğü iş ve işlemleri, başkanın ve bu mümkün değilse başkan vekilinin rızasını alarak yapar. Başkanın, başkan vekilinin ve hukuk ve idari işlerden sorumlu başkan yardımcısını bulunmadığı veya bunlar tarafından yetkilendirildiği zamanlarda, Başkana , başkan vekiline ve hukuk ve idari işlerden sorumlu başkan yardımcısına ait görevleri yapar.
 12.14. Genel sekreter, Dernekçe tutulacak defterlerin tutulmasını sağlar ve yönetim kurulu kararlarının defter kayıt ile üyelere imzalattırır. Başkanın talimatları doğrultusunda gündemin hazırlanmasını koordine eder ve hazırlar. Yine Başkanın talimatları doğrultusunda Derneğin üçüncü kişilerle olan yazışmalarını; Derneğin propaganda, neşriyat, vs. işlerin, yürütür
12.15. Muhasip üye, derneğin bütçe ve muhasebe işlerini tanzim ve idare eder. Derneğin muhasebe işlerinin kendi mesuliyeti altında yönetim kururu kararı ile ücretli veya ücretsiz kimselerin yardımı ile mevzuata uygun olarak yapar. Derneğin tahsilat ve tediyatına ait evrak vesaiki imza eder. Derneğin yıllık bütçesini  ve genel kurula tevdi edilecek hesap vaziyeti ile muhasebe raporunu hazırlar. Genel kurula bunun açıklamasını yapar ve tenkitlere cevap veriri.
12.16. Dernek lokalinin yönetim kurulu kararlarına uygun olarak idare etmek, lokal dahilinde disiplin tesisine çalışmak, personelin tavır ve hareketlerini kontrol etmek, lokalin muntazam işleyişini temin etmek ile ilgili, Yönetim Kurulu , üyelerinden birinin idari amir olarak görevlendirir.
12.17.Mali işlerde tahsil ve tediye evrakını ,Başkan ve mümkün değil ise başkan vekili ile muhasip üye müştereken imza ederler. Tahsilat bakımından Başkan veya başkan vekili veya genel sekreter evrakı münferiden imza ederler.Derneği yük altına sokacak ahvalde yönetim kurulu kararı esastır. Yönetim Kurulunca verilmiş olan yıllık yetki limiti üzerinde hiçbir ödeme yapılmaz.
12.18. Derneğin idari işlerini yürüme şekil ve esasları yönetim kurulumca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu dernek işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda iki kez dernek idare merkezinde önceden kararlaştırılacak belli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasını hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
12.19. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır.  çekimser oy kullanılamaz. Kararın altına ret gerekçesi yazılır.
12.20.Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının,  yarısının altına düşerse, Genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa , üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi , üç üyeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
MADDE 13- DENETLEME KURULU, YAPISI ve GÖREVLERİ
13.1.Denetleme Kurulu , 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak şekilde Genel Kurulca seçilir.
13.2.Yasaların emredici hükümleri ve tüzük ile verilenler saklı kalmak kaydıyla, Denetleme Kurulunun görevleri özellikle aşağıdaki gibidir :
En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesap, işlem ve faaliyetlerinin Derneğin mali durumunun incelemek ve denetlemek ,
Denetim  sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplanmasından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
Alınan karar ve yapılan işlemlerin mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygunluğunu denetlemek ,
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
MADDE 14- SİCİL KURULU ve DİSİPLİN KURULU
Sicil Kurulu , Genel Kurulca seçilen 3 (üç) üyeden oluşur.Yedek üye sayısı 2 (iki) ‘dir.
Sicil Kurulu , Yönetim Kurulu tarafından aktarılan üyelik başvurularını inceler, Üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklindeki önerilerini yazılı olarak Yönetim Kurluna sunar;
Yönetim kurulunun yazılı bildirisi üzerine hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş veya dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin Sicil Defterindeki kayıtlarını kapatır; yönetim kurulunca onaylanan üyeliğe kabul kararını üye kayıt defterine işler; Genel Kurula katılma hakkı olan  üyelere verilmek üzere giriş kartlarını ve sair evrakları hazırlar; üyelerle ilişkileri, adres değişiklikleri , sosyal değişiklikler ve ölüm hallerini izler; gerekli bilgilendirme ve kayıt işlerini yapar; tüzükte ön görülen diğer görevleri yapar.
Dernek üyelerinin ,  yasal hükümlere ve tüzüğe aykırı hareketlerini yaptırma bağlanmak için Disiplin kurulu oluşturulmuştur ve seçim genel kurul tarafından yapılır. Varsa en az 1 (bir)’i hukukçu olmak üzere üç üyeden oluşur; yedek üye sayısı iki kişi olup bunlarda genel kurulca seçilir. Disiplin kurulu ilk toplantısında kendisine başkan, başkan vekili, raportör seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.
Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerin ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlar, özellikle, şunlardır;
Uyarma: yenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir.
Kınama: Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Dernek düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak;Dernek içinde veya dışında dernek itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği gölge kuralları dışına çıkmak uyarma yaptırma tabidir.
Derneğin onur veya saygınlığına zarar vereceği söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak ; Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak; Dernek düzenini bozacak söylem veya eylem ve ya davranışlarda bulunmak ; uyarma yaptırımı gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak  
Disiplin kuruluna başvurular Yönetim Kurulu aracılığıyla yapılır ve Yönetim Kurulu kendisine yapılan başvuruları 15 ( on beş ) gün içinde Disiplin Kuruluna göndermez ise ilgili kişi doğrudan başvuru yapabilir. Disiplin Kuruluda başvuru tarihinden itibaren en geç 15 ( on beş ) gün içinde başvuru ile ilgili olayın kovuşturmasına başlamak ve 45 ( kırk beş ) gün sonuna kadar bitirmek zorundadır. Disiplin Kuruluna verilen bir üye hakkında savunması alınmadan yaptırım uygulanamaz.
Dernekte kayıtlı adresine gönderilen ve hakkında şikayet içeren yazının kendisine ulaştığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün , içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu en az 5 (beş) üyenin katılmasıyla toplanır ve öneri niteliğindeki kararlarını oy çokluğuyla alınır alınan kararların tavsiye niteliğindedir ve yönetim kurulunun onayı ile yürürlük kazanır.                                                                                 
Madde 15- Organlara Seçilenlerin Ve Değişikliklerin İdareye Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK – 24’TE belirtilen )”yerleşim yeri değişiklik bildirimi “ , genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK – 25 TE belirtilen ) “Dernek Organlarındaki “değişiklik bildirimi doldurulma suretiyle değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını inceleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 16- ÜYELERİN VERECEKLERİ AİDAT MİKTARLARI
16.1.Derneğe giriş aidatı 1.000,00 tl’dir. Derneğe giriş aidatı her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulunun giriş aidatını azaltma yetkisi yoktur.
16.2.Her üyeden yıllık 500 tl aidat alınır aidat seferi bir seferde ocak ayı içerisinde ödenir
16.3.Üyelerin eş ve çocuklarının uygulanacak yıllık aidatlarda %50 indirim uygulanacaktır.
16.4.Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeye ödediği aidat iade olunmaz.
16.5.Dernek yıllık aidat miktarını mevcut halini beş misline kadar olan arttırma bakımında yönetim kurulu ve fazlası için arttırmaya ve azaltmaya ise genel kurul yetkili
MADDE 17- MALİ HÜKÜMLER
17.1.Derneğin gelirleri özellikle şunlardır:
a.Yılda 500,00 tl üye aidatı ile derneğe yapılan bağışlar veya yardımlar
b.Dernekçe yapılan yayımlar, balo, eğlence ,  müsamere, konser , spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c.Dernekçe tertiplenen tiyatro gelirleri,
d.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 Bağış ve yardımlar, bağış ve yardım toplanma hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
17.2. Üye yıllık tahsilatı,  dernek merkezinde makbuz mukabilinde yapılır  .Yönetim Kurulu , her türlü aidatı başka yollarda (banka havalesi vb.) yapılması hususunda karar vermeye yetkilidir
17.3. Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz  
 MADDE 18- DERNEKÇE TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER VE KAYITLAR
Dernekte ,  işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği ‘    nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşınası durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddi altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği ‘nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur
A.İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR AŞŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
1-KARAR DEFTERİ: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce  imzalanır.
2-ÜYE KAYIT DEFTERİ: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- EVRAK KAYIT DEFTERİ: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İŞLETME HESABI DEFTERİ: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir
5- ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-DEMİRBAŞ DEFTERİ: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduran kayıtların düşürülmesi bu deftere işlenir.
                Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
B)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(A)Bendinin 1,2 ve 3’ üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu
ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulaması Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.
                Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler ( Büyük Defter hariç ) kullanmaya başlamadan önce ile dernekler müdürlüğüne veya notere tasdikleri ettirilir bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri ‘nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarına (31 aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16 DA belirtilen ) “işletme hesabı tablosu” düzenlenir.
Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 aralık) , Maliye bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir
MADDE 19- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ   
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet akımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneğe ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 20- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya denetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE 21- ANA TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Dernek ana tüzüğünün tadili, genel kurulun mevcut üyelerinin üçte iki ekseriyetiyle yapılır.
MADDE 22- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
Üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için, gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye işlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarını tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiyesi Halinde 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneği para mal ve haklarını tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceleri incele esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına  çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para , mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri , mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulundu yerin mülkiye idari amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.
MADDE 23-MÜTEFFERRİK HÜKÜMLER
23.1.Genel kurul toplantısında ana tüzükte yapılan değişiklikler yönetim kurulunca seçilen üyelerin vazifeleri, ikametgahları mahallin en büyük mülki amirine bildirilir
23.2.Toplantılarda derneğin gayesine aykırı konuşmalar yapılamaz
23.3.Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı  Dernekler Kanunu, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.